SHA - Společnost Horolezecká Abeceda

Copyright © 2024, SHA o.s.

Žádný z textů zveřejněných na stránkách SHA nesmí být převzat bez předchozího souhlasu.
Optimalizováno
pro FF2, IE6 a IE7
Autor: Roman Kvasňa
NÁVRH
Stanovy občanského sdružení

”Společnost Horolezecká abeceda, o.s.”

Preambule

Společnost Horolezecká abeceda, o. s. je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým sdružením zájemců o horolezeckou činnost a horolezeckou metodiku bez rozdílu národnosti, státní příslušnosti, rasy a přesvědčení.

Cílem společnosti, stavící na tradici neformálního sdružení autorů, editorů, lektorů a dalších spolupracovníků připravujících učebnici Horolezecká abeceda, je všestranná podpora horolezeckého sportu a všech dalších aktivit s horolezectvím a alpinismem spojených a podpora horolezeckého a lezeckého vzdělávání; rozvíjení metodicko-bezpečnostního povědomí v horolezecké a lezecké komunitě.

I. Základní ustanovení

 1. Název občanského sdružení zní: ”Společnost Horolezecká abeceda, o.s.” (dále jen „Sdružení”).
 2. Sídlem Sdružení je Vršovická 695/81; 100 00 PRAHA 10 – Vršovice.
 3. Sdružení vyvíjí činnost na území České republiky.
 4. Sdružení je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

II. Poslání Sdružení a formy činnosti Sdružení

 1. Cílem Sdružení je zejména podpora vzdělávání v oblasti horolezecké metodiky a informační a osvětová činnosti v oblasti horolezectví.
 2. Sdružuje zejména instruktory horolezectví, lektory speleoalpinismu, autory učebnic a skript zaměřujících se na metodicko-bezpečnostní oblast v horolezectví, tradičním alpinismu, skialpinismu, vysokohorské turistice a zajištěných cestách, speleoalpinismu, canyoningu, jednolanové (speleologické a záchranářské) technice, lanových lezeckých technikách, metodiky lezecké záchrany a další zájemce o horolezeckou metodiku.
 3. K dalším cílům Sdružení patří všestranná podpora rozvoje horolezeckého sportu ve všech jeho disciplínách a interdisciplínách, podpora i vytváření vzdělávacích a informačních materiálů, a podpora a rozvoj tzv. outdoorových aktivit ve všech podobách a na celém území České republiky.
 4. K dosažení svých cílů užívá Sdružení zejména tyto formy činnosti:
  1. vzdělávací činnosti v oblasti horolezecké metodiky, Sdružení zejména:
   • podporuje fungující soustavné horolezecké vzdělávání, a organizuje přednášky a školení,
   • vytváří vzdělávací internetový portál, a podporuje portály zaměřené na vzdělávání v oblasti horolezecké metodiky,
   • připravuje vzdělávací programy, spolupodílí se na přípravě vzdělávacích programů a projektů, připravuje programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, horolezeckých instruktorů a metodiků,
  2. spolupráce s dalšími organizacemi, zejména působícími v oblasti horolezeckého vzdělávání, např. Českým horolezeckým svazem (resp. metodickou, lékařskou a bezpečnostní komisí Českého horolezeckého svazu), Českou speleologickou společností (resp. Speleologickou záchrannou službou), Skalní záchrannou službou Broumovsko atp., organizacemi poskytujícími profesní vzdělávání v oblasti horského vůdcovství a průvodcovství, a vysokými školami,
  3. informační a osvětová činnost v oblasti horolezectví, Sdružení zejména:
   • vytváří informační metodicko-bezpečnostní servis pro horolezecké oddíly,
   • vytváří a publikuje odborné publikace a popularizační texty.

III. Členství ve Sdružení

 1. Členy Sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které mají zájem činnost Sdružení podporovat a podílet se na ní.
 2. Členství ve Sdružení může být též čestné.

IV. Vznik členství

 1. Členem Sdružení může být každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí se stanovami Sdružení a má zájem podílet se naplňování jeho cílů.
 2. Zakládajícím členem Sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 3. Přihlášku za člena podává žadatel písemně předsednictvu Sdružení a k této přihlášce musí přiložit prohlášení, že bude dodržovat stanovy Sdružení a dále prohlášení o tom, jakou formou hodlá se Sdružením spolupracovat. Žadatel - právnická osoba uvede rovněž jméno svého zástupce, který ji bude ve Sdružení zastupovat a jednat jejím jménem.
 4. O přijetí nového člena rozhoduje předsednictvo. Členství ve Sdružení vzniká dnem, kdy předsednictvo rozhodne o přijetí člena. V případě přijetí přihlášky je nový člen povinen zaplatit registrační poplatek, pokud je stanoven rozhodnutím členské schůze. V případě, že předsednictvo žádosti o přijetí nevyhoví, může se žadatel proti tomuto rozhodnutí odvolat. O odvolání proti nepřijetí za člena rozhoduje členská schůze.
 5. Čestné členství vzniká rozhodnutím členské schůze Sdružení na základě návrhu předsednictva nebo tří členů Sdružení. Čestným členem může být pouze fyzická osoba. Pro rozhodnutí členské schůze musí být navrhovateli předloženo prohlášení této osoby, že čestné členství ve Sdružení přijímá.

V. Zánik členství

 1. Členství ve Sdružení může zaniknout:
  1. dobrovolným vystoupením člena, přičemž k zániku členství dochází písemným oznámením vystupujícího člena, a to jeho doručením předsednictvu Sdružení,
  2. zánikem právnické osoby nebo úmrtím fyzické osoby,
  3. vyloučením člena pro trvalé neplnění povinností nebo pro jednání, které je v rozporu se stanovami nebo hrubě poškozuje dobré jméno Sdružení. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo. Člen se může proti rozhodnutí o vyloučení odvolat. O odvolání proti rozhodnutí o vyloučení rozhoduje členská schůze.
  4. vyloučením člena pro nezaplacení registračního poplatku nebo pro dlouhodobé neplacení členského příspěvku. O zániku členskví pro dlouhodobé neplacení členského příspěvku může předsednictvo rozhodnout, pokud člen nezaplatil ČP minimálně 3x, a na na tuto skutečnost byl alespoň jedenkrát písemně upozorněn.

VI. Práva a povinnosti členů

 1. Členové Sdružení mají tato práva:
  1. každý člen Sdružení má právo účasti na členské schůzi, od 18-ti let věku právo volit a od 21-let věku právo být volen do orgánů Sdružení,
  2. za člena mladšího 18-ti let věku může hlasovat a volit zákonný zástupce,
  3. každý člen Sdružení má právo účastnit se na práci a činnosti Sdružení, navrhovat jeho další zaměření a aktivity, využívat služeb Sdružení, být informován o činnosti Sdružení,
  4. obracet se se stížnostmi, podněty a návrhy na orgány Sdružení,
 2. Členové Sdružení mají tyto povinnosti:
  1. dodržovat tyto stanovy řídit se jimi, plnit pokyny a usnesení orgánů Sdružení,
  2. podle svých možností se aktivně podílet na práci a činnosti Sdružení a jeho orgánů,
  3. oznámit Sdružení všechny změny údajů které jsou uvedeny v přihlášce člena Sdružení
  4. platit řádně stanovené členské příspěvky. Tato povinnost se nevztahuje na čestné členy Sdružení.

VII. Organizační struktura Sdružení

 1. Orgány Sdružení jsou:
  • členská schůze
  • předseda a místopředseda
  • předsednictvo
  • revizní komise
  • rozhodčí komise
  • pracovní orgány
 2. Volenými orgány Sdružení jsou:
  1. předsednictvo
  2. předseda a místopředseda
  3. revizní komise
  4. rozhodčí komise
 3. Pracovními orgány Sdružení jsou:
  1. odborné a pracovní komise Sdružení
  2. sekretariát Sdružení.

VIII. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení. Schází se na řádném zasedání jedenkrát ročně. Kromě toho může být rozhodnutím předsednictva svolána mimořádná členská schůze, a to na základě vlastního rozhodnutí předsednictva nebo na písemnou žádost nejméně 10% členů Sdružení, doručenou předsednictvu Sdružení. Předseda Sdružení je povinen svolat shromáždění členů do 30 dnů po obdržení žádosti.
 2. Do působnosti členské schůze náleží:
  1. volba a odvolání předsedy a místopředsedy Sdružení jako členů předsednictva Sdružení
  2. volba a odvolání dalších členů předsednictva,
  3. rozhodnutí o ustanovení rozhodčí komise a volba a odvolání jejích členů,
  4. rozhodování o zásadních koncepčních otázkách činnosti Sdružení, schvalování stanov Sdružení, a jejich změn a dodatků,
  5. rozhodnutí o stanovení a výši členských příspěvků,
  6. rozhodnutí o stanovení a výši registračního poplatku
  7. na základě návrhu předsednictva nebo tří členů Sdružení rozhoduje o přijetí fyzické osoby za čestného člena
  8. schvalování výroční zprávy o činnosti Sdružení
  9. schvalování koncepce hospodářské činnosti včetně rozpočtu Sdružení
  10. schvalování zprávy o hospodaření, a roční účetní uzávěrky
  11. rozhodování o zániku Sdružení, v případě zániku Sdružení s likvidací o podmínkách jeho likvidace, včetně zvolení 3 členné likvidační komise, v případě zániku Sdružení bez likvidace o podmínkách jeho sloučení s jinou neziskovou organizací,
  12. rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí předsednictva o nepřijetí za člena
  13. rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena podle čl.V odst. 1 písm. c a d,
 3. Členská schůze si může vyhradit právo jednat a rozhodovat i o jiných otázkách, než které jsou uvedeny pod písm. a) až g) tohoto odstavce.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna, nebo zastoupena nadpoloviční většina evidovaných členů Sdružení. V případě, že se členské schůze zúčastní menší počet členů, svolá předsednictvo náhradní členskou schůzi v nejpozději do 60 dnů po datu konání řádné členské schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 5. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů Sdružení a členů zastoupených na základě písemné plné moci. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Pro usnesení o volbě a odvolání člena představenstva nebo člena kontrolní nebo rozhodčí komise je nutný souhlas 3/5 většiny přítomných členů. Pro usnesení o zániku Sdružení je nutný souhlas 3/4 většiny přítomných členů shromáždění.
 6. Členskou schůzi, řádnou i mimořádnou, svolává předseda Sdružení a v jeho nepřítomnosti místopředseda Sdružení. Konání členské schůze, spolu programem jednání, musí být členům oznámeno obvyklým způsobem nejpozději 14 dnů před jejím konáním.
 7. Na počátku členské schůze, před projednáváním samotného programu, zvolí shromáždění z řad členů předsednictva předsedu schůze a zapisovatele. Dále shromáždění zvolí ze svého středu minimálně jednoho ověřovatele zápisu. Hlasování o volbě předsedy schůze, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, jakož i hlasování o způsobu dalšího hlasování se děje aklamací. O průběhu zasedání schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda schůze, zapisovatel a ověřovatel/ověřovatelé zápisu.

IX. Předsednictvo

 1. Předsednictvo je výkonným orgánem Sdružení. Předsednictvo tvoří předseda Sdružení, místopředseda Sdružení a další volení členové předsednictva Sdružení. V čele předsednictva stojí předseda Sdružení.
 2. Členové předsednictva, předseda a místopředseda jmenovitě, jsou voleni členskou schůzí na období dvou let a je jsou jí přímo odpovědni za svou činnost. Předsednictvo má vždy lichý počet členů, a to nejméně 3 a nejvýše 11 členů včetně předsedy a místopředsedy sdružení. Předsednictvo volí ze svého středu a pokladníka Sdružení.
 3. Pokud se v průběhu funkčního období některý člen předsednictva své funkce vzdá nebo zanikne jeho členství ve Sdružení, kooptují ostatní členové předsednictva z řad členů Sdružení jiného člena. Ten se stává členem předsednictva až do volby nového člena předsednictva členskou schůzí, nejdéle však na dobu jednoho roku. Před uplynutím této doby musí členská schůze zvolit nového člena předsednictva. Kooptováni mohou být maximálně dva členové předsednictva. Pokud by počet volených členů předsednictva v průběhu volebního období klesl o více než dva, stává se tato skutečnost důvodem k bezprostřednímu svolání mimořádné členské schůze nejpozději do 60 dnů od vzniku této skutečnosti.
 4. Předsednictvo plní na základě účelné dělby práce tyto hlavní úkoly:
  1. rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, které nejsou výslovně vyhrazeny členské schůzi nebo dalším orgánům Sdružení
  2. zajišťuje plnění usnesení shromáždění členů a plnění koncepčních i dílčích úkolů Sdružení,
  3. připravuje jednání členské schůze
  4. řídí a odpovídá za hospodaření Sdružení, včetně daňových náležitostí, sestavuje rozpočet Sdružení a kontroluje jeho dodržování,
  5. připravuje podklady pro přijetí řádných i čestných členů Sdružení, a vyloučení členů ze Sdružení, eviduje členskou základnu,
  6. koordinuje a zajišťuje jednotlivé aktivity Sdružení, za tím účelem může zřizovat pracovní a odborné komise a jednotlivé sekce a tyto přímo nebo metodicky řídit,
  7. k zajištění administrativních činností Sdružení může předsednictvo zřídit sekretariát Sdružení
  8. rozhoduje o přijetí věcných darů a sponzorských příspěvků,
  9. předkládá 1x ročně shromáždění členů zprávu o své činnosti,
  10. připravuje a předkládá ke schválení členské schůzi návrh výroční zprávy o činnosti Sdružení, zprávy o hospodaření a roční účetní uzávěrky Sdružení,
  11. připravuje a předkládá členské schůzi ke schválení návrh rozpočtu Sdružení.
 5. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů předsednictva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Sdružení.
 6. Běžnou hospodářskou agendu zabezpečuje pokladník Sdružení.

X. Předseda a místopředseda Sdružení

 1. Předseda a místopředseda Sdružení jsou statutárními zástupci Sdružení a jednají jeho jménem. Každý z nich je oprávněn jednat jeho jménem samostatně.
 2. Předseda Sdružení svolává řádnou i mimořádnou členskou chůzi.
 3. Předseda Sdružení stojí v čele předsednictva.
 4. Předseda Sdružení může pověřit jednáním jménem Sdružení další osoby, které na základě písemného pověření předsedy jednají jménem Sdružení samostatně.
 5. V případě dlouhodobé nepřítomnosti, nemoci či úmrtí předsedy jej zastupuje místopředseda Sdružení.

XI. Revizní komise

 1. Revizní komise je volena z řad členů Sdružení a pro své rozhodování si může přizvat odborné poradce - nečleny Sdružení.
 2. Revizní komise má vždy lichý počet členů, nejméně 3 a nejvíce 5 členů.
 3. Revizní komise je oprávněna a zároveň i povinna kontrolovat správnost hospodaření představenstva s finančními prostředky a majetkem Sdružení.
 4. Revizní komise připravuje a předkládá členské schůzi revizní zprávu návrhu zprávy o hospodaření a roční účetní uzávěrky Sdružení.
 5. Členem revizní komise nemůže být člen předsednictva, člen rozhodčí komise ani čestný člen Sdružení.
 6. V případě, že revizní komise nebyla zvolena, vykonává její činnost členská schůze, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jím určeného (zvoleného) zástupce – revizora Sdružení.

XII. Rozhodčí komise

 1. Rozhodčí komise rozhoduje spory mezi členem Sdružení a Sdružením.
 2. Rozhodčí komise může být zvolena z řad členů Sdružení jako fakultativní orgán, a to jako komise trvalá nebo ad hoc pro řešení konkrétního sporu.
 3. Rozhodčí komisi zvolí shromáždění členů na svém nejbližším zasedání vždy, pokud o to některý člen Sdružení písemně požádá.
 4. Rozhodčí komise má 3 členy. Členové rozhodčí komise se vybírají nejméně ze šesti kandidátů, z nichž tři má právo navrhnout člen Sdružení, o jehož věci se rozhoduje. Nejméně dva členové komise musejí být členy Sdružení, třetím členem může být nezávislá osoba.
 5. Rozhodčí komise rozhoduje v závažných sporech mezi členy Sdružení, nebo sporech mezi členy a předsednictvem
 6. Rozhodnutím rozhodčí komise není dotčeno právo člena Sdružení dovolávat se soudní ochrany.
 7. Členem rozhodčí komise nemůže být člen předsednictva a člen revizní komise.

XIII. Hospodaření Sdružení

 1. Hospodaření Sdružení se řídí platnými právními předpisy. Sdružení hospodaří, v souladu s příslušnými metodickými pokyny Sdružení, podle rozpočtu zpracovaného předsednictvem a schváleného členskou schůzí.
 2. Za hospodaření Sdružení odpovídá předsednictvo, které zpracovává roční účetní uzávěrku a zprávu o hospodaření. Předsednictvo předkládá roční uzávěrku a výroční zprávu o hospodaření k projednání a schválení nejbližší členské schůzi. Pokud byla zvolena revizní komise, předkládá nejprve oba tyto dokumenty k revizi revizní komise a po té členské schůzi.
 3. Prostředky na svoji činnost získává Sdružení z darů, registračních poplatků, členských příspěvků, dotací, odkazů a z příjmů z činností podle čl. II, odst. 2, písm. e) .

Výdaje Sdružení slouží k uskutečňování cílů Sdružení uvedených v čl II a jsou používány v souladu s formami činnosti uvedenými v čl II těchto stanov.

XIV. Zánik Sdružení

 1. Sdružení zaniká, pokud usnesení o jeho zániku schválí členská schůze 3/4 většinou hlasů přítomných členů.
 2. Zánik Sdružení je možný buď s likvidací nebo bez likvidace sloučením s jinou neziskovou organizací.
 3. Likvidaci Sdružení v případě jeho zániku provede v souladu s platnými právními předpisy likvidační komise zvolená členskou schůzí současně s usnesením o zániku Sdružení.
 4. Po provedené likvidaci bude majetek Sdružení převeden bezúplatně na jiný subjekt neziskového charakteru, jehož cíle jsou blízké cílům Sdružení. Pokud o takovém vhodném subjektu nerozhodne členská schůze, která se usnesla na zániku Sdružení, za hledání takového subjektu odpovídá likvidační komise, která také rozhoduje o převedení majetku Sdružení na tento subjekt.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Věci neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy.
 2. Do doby ustavení orgánů Sdružení v souladu s těmito stanovami vykonává působnost a pravomoci orgánů Sdružení přípravný výbor, který předloží první členské schůzi zprávu o své činnosti.
 3. Tento návrh vstoupí v účinnost po registraci Sdružení jeho schválením ustavující členskou schůzí.